facebook  instagram    phone +420 774 412 618

Postup při osazování ocelových zárubní CHADIM určených pro klasické a přesné zdění

Osazování zárubní CHADIM se nijak neliší od postupů a znalostí stanovených pro kvalifikaci „Zedník - kód 36-020-H“ Min. průmyslu a obchodu ČR

Osazování ocelových zárubní se provádí nejčastěji při vyzdívání příček nebo zdí a je nutné dodržet tento postup:

1)      Kontrola před osazením

 • zjištění a odstranění vad na zárubni, způsobených především dopravou nebo nesprávným uskladněním zárubní
 • dále je nutno zkontrolovat rozměr šíře zárubně v polodrážce v místě nadpraží a prahové spojky, poloha závěsů a zámkových otvorů polodrážky (zvlášť při osazování atypů)
 • při zjištění vady, kterou není možno odstranit přímo na stavbě – zárubeň neosazujte a reklamujte

2)      Ustavení a zajištění polohy

 • osazení středu zárubně nad střed otvoru, který je vyznačen na podkladním betonu, a dále vypodložení zárubně dřevěnými klíny u okrajů prahové spojky,
 • vyrovnání zárubně do směru líce ke zdi nebo příčky a kontrola budoucího otevírání podle stavebních výkresů (pravé nebo levé dveře)
 • vyrovnání stojek do svislé polohy a kontrola vodorovnosti nadpraží
 • kontrola výšky zárubně od váhorysu ke spodní ploše nadpraží zárubně. Tato výška se rovná jmenovité výšce zárubně (i dveří) zmenšené o výšku metrového váhorysu, tedy nejčastěji 970mm (při výšce dveří H=1970mm)
 • zajištění zárubně ve vyrovnané a nastavené poloze, např. přivázáním stojek k pomocným sloupkům, rozepřením mezi stropem a podlahou, nebo zavětrováním zárubně šikmými vzpěrami, podložení prahové spojky tak, aby nemohlo dojít k její deformaci
 • prahovou spojku je možné uvolnit nebo odstranit
 • zajištění průchozího otvoru proti sevření rozepřením dvěma vzpěrami o šířce odpovídající hloubce profilu. Vzpěry se umístí vodorovně cca 30cm nad a pod prostřední závěs

3)      zazdění

 • zazdění resp. zalití zárubně se provádí opatrně a nenásilně postupným vyplněním profilu zdícím materiálem a vápenocementovou maltou resp. stavebním lepidlem nebo betonem tak, aby nevznikaly volné prostory, které by mohly ovlivnit stabilitu zárubně při používání
 • kotvy pro zazdívání (z páskové oceli) se vychýlí do vodorovné polohy a zazdí do spáry zdiva nebo příčky
 • vynětí pomocných dřevěných klínů a podbetonování prahové spojky musí účinně zabránit její nechtěné deformaci (například sešlápnutím)

4)      Dokončení a očištění

 • Odstranění rozepří, pomocných sloupků nebo zavětrování, případně odříznutí prahové spojky se provede po zatvrdnutí malty
 • očištění zárubní od malty se provede po dokončení omítky
 • následně se provede obnovení základního nátěru zárubně pro zajištění dostatečné protikorozní ochrany povrchu zárubně do doby provedení jejího konečného nátěru

V Batelově, dne 20. června 2021